Item location: Stony Point, New York, United States
Item location: Miami, Florida, United States
Item location: Dallas, Texas, United States
Item location: Fort Myers, Florida, United States
Item location: Alexandria, Louisiana, United States
Item location: Canton, Georgia, United States
Item location: Cape Coral, Florida, United States
Item location: Richlands, Virginia, United States
Item location: Ridge, New York, United States
Item location: DeLand, Florida, United States